Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Структура Главен секретар Дирекция "АПОФУС" Дирекция "АКРРДС" Декларации по ЗПКОНПИ Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Проекти Защита на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващ информация Документи Годишни цели и отчети Публични регистри

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.03.2022

Мисия на Областна администрация Варна:

Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Варна:

Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.