Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2022

Върнати за преразглеждане решения на общинските съвети в област Варна след 04.2022г.