Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5

Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Дата на публикуване: 15.12.2021
Последна актуализация: 04.12.2023

Дирекция: "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/

Директор: Мирена Дамбова

тел.: 052 688-320

е-поща: akrrds@vn.government.bg

Функции:
1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
2. Оорганизира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
3. Оорганизира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
23. Осъществява процедури по реституционни закони.