Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0685
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3147

CAF

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2024

CAF

Първоначално обучение по приложението на Модела CAF - общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF), организира Институтът по публична администрация за 20 служители от Областна администрация – Варна.
    Моделът CAF е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор от самата публична администрация - по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. CAF е модел за управление на дейността и изпълнява ролята на „компас“, с който ръководителите откриват пътя към усъвършенстване на организацията.
Модел CAF се базира на цикъла „Планирай-Направи-Провери-Действай (Plan-Do-Check-Act, PDCA). Той поставя акцент върху непрекъснатия процес на подобрения в една организация въз основа на внимателното планиране. Става въпрос за планиране, свързано с ефективни действия, с тяхната внимателна проверка и анализ. 
Използването на модел CAF ще предостави на служителите от Областна администрация – Варна възможност да извършат анализ/самооценка на работата въз основа на предоставената от модела методика. Методика за определяне и измерване на напредъка и постиженията на организацията, както и за идентифициране на областите, които подлежат на подобрение.
Моделът CAF ще позволи да се подобри диалога между ръководството и служителите от администрацията, ще доведе до повишаване на  мотивацията на служителите, които ще могат пряко да участват в оценката на институцията и в процеса на нейното развитие и усъвършенстване.