Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EP0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A4

Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2022