Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на Област Варна

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2022

Информацията е достъпна и в Портала за отворени данни.

Язовирите в областта
Дата на публикуване: 04.04.2022