Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E91
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A6

Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2023

 

Вид акт

№/дата

Обект

Дата на влизане в сила

Забележка

1

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

РД-17-7706-187/ 22.05.2017 г.

Водопровод от преливник с координати У=9618875.53 м, Х=4689390.15 м, намиращ се в имот с идентификатор 02662.11.231 в землището на с. Баново, община Суворово до имот с идентификатор 20482.108.16

22.05.2017 г.

 

2

Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

РД-18-7706-95/ 27.03.2018 г.

УПИ І-95 „за курортно и жилищно строителство“, УПИ ІІ-95,96 „за курортно и жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-97 „за курортно и жилищно строителство“ в кв. 1, по плана на КК „Слънчев ден“, гр. Варна

21.05.2018 г.

 

3

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

РД-18-7706-104/ 04.04.2018 г.

РД-19-7706-119/02.07.2019г.

„Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна

04.04.2018г.

02.07.2019г.

 

4

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

РД-18-7706-105/ 04.04.2018 г.

„Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, на територията на община Провадия и община Девня, област Варна

04.04.2018г.

 

5

Заповед за одобряване на ПУП-ПП

РД-19-7706-90/ 19.04.2019 г.

Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково, област Варна - /План схема/

07.06.2019г.

 

6

Заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

РД-19-7706-158
04.09.2019г.

„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“, на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен област Варна

04.09.2019г.

 

7

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

РД-19-7706-238/ 30.11.2019

„за офис сграда, заведение за хранене,паркинги и озеленяване“, кв.1; УПИ III-18,41 „за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обсл. сгради, озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура“, кв.4; УПИ II-42 „за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация, озеленяване и обслужващи дейности“, кв.5 и УПИ II-43 „ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, авто-база, битово обслужване, паркинг и озеленяване“

31.11.2019г.

 

8

Заповед за одобряване на ПУП-ПП

РД-20-7706-124/19.06.2020 г.

„Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Падина“, участък Падина – Житница – дюкер 26“, на територията на землището на с. Житница, община Провадия и землището на с. Падина, община Девня, област Варна, представляващ водопровод ? 1400 /приложения 1, 2, 3, 4 и 5/

27.07.2020г.

 

9

Заповед за одобряване на ПУП-ПП

РД-20-7706-165 от 02.10.2020 г.

„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Дългопол, община Провадия, община Долни чифлик и община Аврен, област Варна” /архив/

13.11.2020г.

 
10

Заповед за одобряване на ПУП-ПП

РД-21-7706-8 15.01.2021

„Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек“, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна представляващ водопровод ? 1000 мм за питейно водоснабдяване“ /архив/

 

публикувано в ДВ,бр.9/02.02.2021 г.

11

Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

РД-21-7706-73 от 15.03. 2021г.

УПИ XI-36 „за офис сграда, заведение за хранене, паркинги и озеленяване“ в кв.1; УПИ IV-18,41 „за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обслужващи сгради,озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура“ в кв.4; УПИ III-42 „за поликлиника, карго терминал, паркинги, администрация, озеленяване и обслужващи дейности“ в кв. 5; УПИ III-43 „за ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, автобаза, битово обслужване, паркинг и озеленяване“ в кв.6 по плана на летище Варна“ /архив/  

публикувано в ДВ,бр.22/16.03.2021 г

12

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

РД-21-7706-184 от 06.10. 2021г.

обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ КИЛИЯ № 19 В ЗРУ20kV НА П/С 110/20 kV “БЕЛОСЛАВ“ ПИ 03719.501.151 ПО КККР НА ГР. БЕЛОСЛАВ, ОБЩ. БЕЛОСЛАВ, ОБЛ. ВАРНА ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ТП 20/0.4kV В ПИ 20482.505.117, КВ. „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ“, ГР. ДЕВНЯ, ОБЩ. ДЕВНЯ, ОБЛ. ВАРНА“.

 

.

13

Заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПП

№ РД-22-7706-100 от 22.08.2022 г.

за обект: "Кабелна линия СрН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Синдел" в ПИ 00084.38.264 с координати N 43˚08′36.9″, Е 27˚40′50.4″ до съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kV извод "Разделна" в ПИ 03719.802.211 с координати N 43˚09′27.3″, Е 27˚40′21.1″, землище на община Аврен и община Белослав"

 

публикувано на 22.08.2022 г. на сайта на Областна администрация Варна

14

Заповед за разрешаване изработване на КПИИ № РД-22-7706-101/22.08.2022 г. съдържа следните самостоятелни съставни части: Проект за изменение на ПУП – ПРЗ  за УПИ І-14,28 - за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обсл. сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги, кв. 3 по плана на летище Варна и Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“    
15

Заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за смяна на предназначението на земеделска земя за изграждането на вятърен парк „Добротич Уинд“

№ РД-23-7706-12/23.01.2023 г.

Вятърен парк „Добротич Уинд“ на територията на община Ветрино и община Вълчи дол, област Варна

13.09.2022 г.