Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D686CG0
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D686CG3

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Дата на публикуване: 04.04.2024
Последна актуализация: 05.04.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗЗЛПСПОИН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

1. Кой може да подаде сигнал?
Право на подаване на сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Областна администрация Варна имате, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно - физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
1. Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Областна администрация Варна;  
2. Лице, което полага труд на граждански договор с Областна администрация Варна или извършва консултантски услуги, упражнявайки свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. Доброволец или стажант в Областна администрация Варна; 
4. Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, ангажирани от Областна администрация Варна;
5. Кандидат за работа в Областна администрация Варна, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
6. Работник или служител на Областна администрация Варна, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
7. Лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения.

2. Кои са предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН?

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН в Областна администрация Варна следва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН в областта на:
а) обществените поръчки;
б) финансовите услуги и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
в)  безопасността и съответствието на продуктите;
г) безопасността на транспорта;
д) опазването на околната среда;
е) радиационната защита и ядрената безопасност;
ж) общественото здраве;
з) здравето на животните и хуманното отношение към тях;
и) защитата на потребителите;
к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
л) сигурността на мрежите и информационните системи.
По този ред се администрират и сигнали за следните нарушения:
а) които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; 
в) нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; 
г) извършено престъпление от общ характер, за което лице, подаващо сигнала е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения. 
 
ЗЗЛПСПОИН се прилага и за сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на: 
а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; 
б) трудовото законодателство; 
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за нарушения:
1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. на тайната на съдебното съвещание;
6. на правилата на наказателното производство.

3. На кои лица се предоставя защита по ЗЗЛПСПОИН? 
Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на лицата, подали сигнала, при кумулативно изпълнение на условията, посочени в предходните две точки. Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.


4. Какво се случва, ако подаденият сигнал е извън приложното поле на закона?
За всички сигнали, които са извън приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, се прилага общият ред за подаване на сигнали, а именно – чрез електронните пощи и телефонните линии, обявени на сайта на Областна администрация Варна, или подадени на материален носител в Центъра за административно обслужване на ведомството на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26


5. Какъв е редът за подаване на сигнали?
С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, сигналът  следва да се подава чрез изградения в Областна администрация Варна канал за вътрешно подаване на сигнали и по-конкретно: писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
Писмено подаване на сигнал:
1. По електронен път – чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на електронния адрес, посочен на сайта на Областна администрация Варна за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН - signal@vn.government.bg
2. По пощата  - чрез куриер на адреса на Областна администрация Варна: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26, като на плика се изписва с големи букви, че съдържа сигнал по ЗЗЛПСПОИН. Формулярът е качен на електронната страница на ведомството и е по образец на КЗЛД.  
Устно подаване на сигнал:
На телефонен номер 052 688 205 (телефонните разговори не се записват) или на място в сградата на Областна администрация Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ 26, с искане за провеждане на среща с длъжностно лице по приемане на сигнали, определено със заповед на областния управител. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Подаващият сигнала следва да го подпише. Срещата се осъществява в свободна стая, без видеонаблюдение. 
Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да изберат и друга възможност за сигнализиране:
- чрез публично оповестяване на информация за нарушенията;
- чрез Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg.   

6. Какво следва да съдържа сигналът? 
- данни за подателя – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
- описание на деянието – действие или бездействие, предмет сигнала;
- дата на узнаване на нарушението, ако се твърди такова;
- посочване на лице, срещу което се подава жалбата или сигналът;
- друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
- дата и подпис (за електронните документи – КЕП, за хартиените – саморъчен).

7. Каква защита предвижда законът за сигнализиращите лица? 
Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват, но не се ограничават до уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.


8. Кои сигнали не подлежат на разглеждане?
Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага заверено копие от пълномощното. Длъжностното лице за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН се свързва с упълномощителя, за да удостовери волята му. 
По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство. 
Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговият Уникален идентификационен номер (УИН), както и дата на регистриране на сигнала. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН. Кореспонденцията между отговорните лица за разглеждане на сигнала и подателя на сигнала се осъществява по предварително договорен между страните начин, а ако такъв не може да се договори - по начина на постъпване на сигнала или на посочения в сигнала адрес, при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН за защита на самоличността на подателя. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. 
С чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 до 7000 лв за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация. 
Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че съставляват оплакване (жалби) за нередности или касаят неудовлетвореност на потребители на съответните административни услуги. 

9. Режим на поверителност.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответните служители на Областна администрация Варна, отговарящи за регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от този закон. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.