Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O5
Органиграма Указател

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2022

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Обща администрация – Дирекция АПОФУС

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ – АПОФУС.

Административното обслужване на физически и юридически лица се осъществява чрез Звено за административно обслужване – към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация – Дирекция АКРРДС

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.