Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 18.04.2022

Държавна собственост

 • 1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
 • 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
 • 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
 • 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
 • 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
 • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

Регионално развитие и териториално устройство

 • 1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
 • 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 • 1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 
 • 1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
 • 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 • 1968 Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж
 • 1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
 • 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или за обекти с регионално значение
 • 1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 • 1976 Презаверяване на разрешение за строеж
 • 1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
 • 1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение
 • 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
 • 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

Правни и административно-технически услуги

           2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Услуги предоставяни от всички администрации

 • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
 • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 • 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)