Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Списък на основните вътрешни нормативни актове свързани с дейността на администрацията Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Използвани информационни ресурси Образци на документи за изплащане на обезщетения

Административно обслужване

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 09.01.2023

Административното обслужване от Областна администрация Варна се осъществява при спазване на следните принципи:

1. Равнопоставено отношение към всички потребители;
2. Осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3. Създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
4. Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
5. Периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
6. Осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
7. Служебно събиране на информация и доказателствени средства;
8. Предоставяне изпълнението на услугите - по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или на гише в администрацията;
9. Осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или по електронен път, с платежна карта.