Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF5

Използвани информационни ресурси

Дата на публикуване: 04.04.2022
Последна актуализация: 04.04.2022

Информационни ресурси използвани от Областна администрация Варна

Административен регистър
Главен регистър на държавната собственост
Единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети
Главен регистър на обектите, изключителна държавна собственост
Имотен регистър
Кадастър
Национален концесионен регистър
Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от структурните инструменти на ЕС в България
Публичен регистър на общинските предприятия
Регистър на актовете за общинска собственост
Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска
собственост
Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по
кадастър, геодезия и картография
Регистър на разрешенията за извършване на дейности по
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Решения по ОВОС
Търговски регистър
Агенция по приватизация и следприватизационен контрол