Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Варна, ползвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел е необходимо:

  • да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

  • да притежавате профил в системата „Електронно връчване

  • да имате инсталиран програмния продукт:Adobe Reader

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или

 предвиждат изграждане на обекти с регионално значение;

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж;

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план,

който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение;

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община

или за обекти с регионално значение;

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж;

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж;

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от

актовите книги;

1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или

за обекти с регионално значение;

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект;

1976 Презаверяване на разрешение за строеж;

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица,

от архив "Държавна собственост";

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост;

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект;

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече

от една община или за обекти с регионално значение;

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

2529 Издаване на позволително за ползване на лечебните растения

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Услуги предоставяни от всички администрации

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)