Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Регионален съвет за развитие Областни комисии Областни съвети

Комисии и съвети

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 25.08.2022

В този раздел ще намерите информация за действащите съвети и комисии към областният управител.

1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;
2. Областен съвет за наука и висше образование;
3. Областен съвет за тристранно сътрудничество;
4. Областен съвет по условия на труд;
5. Областната комисия по безопасност на движението в Област Варна;
6. Областен съвет по сигурността;
7.Областна комисия "Военни паметници";
8. Регионален съвет за развитие СИР;
9. Областна епизоотична комисия;
10. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
11. Областен съвет за развитие;
12. Областна комисия по транспорт;
13. Областна комисия за възстановяване и подпомагане;
14. Временен консултативен съвет по здравеопазване и социални дейности;
15. Комисия по чл.7А от УПОА;
16. Пажаро-техническа комисия;
17. Постоянна комисия по заетост;
18. Областна комисия за категоризиране по ПАБ;
19. Областен съвет за енергийна ефективност;
20. Областен експертен съвет по устройство на територията;
21. Областен щаб за изпълнение на областния план защита при бедствия;
22. Областна асоциация по водоснабдяване и канализация;
23. Областен съвет за култура;
24. Областен консултативен съвет за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Варна;
25. Областен консултативен съвет "Младежки дейности и спорт";
26. Областен консултативен съвет по туризъм.