Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Областна комисия по заетост

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

Постоянната комисия по заетост е консултативен орган, създаден в  изпълнение на чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 6 от Правилника за неговото прилагане, чл. 22, ал. 7 вр. ал. 6 вр. ал. 1 от Закона за регионалното развитие.


Комисията подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище. Осигурява съответствие между националните и регионалните интереси в областта на заетостта и пазара на труда, съобразени с приоритетите на регионалните и национални стратегически документи, в това число и Националния план за действие по заетостта.

Протокол №1 от 15.02.2023г.
Дата на публикуване: 16.02.2023

Резултати от анкетно проучване.
Дата на публикуване: 20.05.2022

Заповед за сформиране на работна група
Дата на публикуване: 20.05.2022

Заповед за изменение на състава
Дата на публикуване: 20.05.2022