Z6_PPGAHG80094170602PMB0U2QD0
Z7_PPGAHG80094170602PMB0U2QD3

Областен съвет за енергийна ефективност

Дата на публикуване: 26.04.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

Политика на Варненска област за енергийна ефективност и ВЕИ

Главното условие за прилагане на успешна политика по енергоспестяване и оползотворяване на ресурсите с ВЕИ е привличането на инвестиции в “управление на енергопотреблението” (УЕП) за реиновация на съществуващи производства и сграден фонд.

Цели
-    намаляване на разходите за горива и енергия;
-    намаляване бюджетните разходи за енергия;
-    намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата; 
-    подобряване на качеството на енергийните услуги;
-    изграждане/реиновация на инфраструктура, газификация, енергоспестяващо улично осветление, нови ВЕИ.
 

Годишен отчет за 2023г.
Дата на публикуване: 20.12.2023

Годишен отчет за 2022г.
Дата на публикуване: 14.12.2022

Годишен отчет за 2021г.
Дата на публикуване: 01.09.2022

Годишен отчет за 2020г.
Дата на публикуване: 01.09.2022

Годишен отчет за 2019г.
Дата на публикуване: 01.09.2022