Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCO5B2
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCO5R0

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

Областният съвет приема и координира изпълнението на областни стратегии и програми, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси на територията на област Варна, координира изпълнението по отношение на Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в област Варна.