Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ3O1
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ342

Областен консултативен съвет по здравеопазване и социални дейности

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 13.03.2024

Областния консултативен съвет по здравеопазване (ОКСЗ) към Областния управител на област с административен център Варна е колективен орган за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на политика в системата на здравеопазването.

Протокол №1 от 11.03.2024г.
Дата на публикуване: 13.03.2024