Z6_PPGAHG800P3PF060GPAFO30GK5
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30GC6

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

Дата на публикуване: 11.04.2022
Последна актуализация: 12.09.2022

Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Варна са:

  • Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
  • Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
  • Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
  • Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
  • Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.

 

Страницата е в процес на актуализация!