Z6_PPGAHG80094170602PMB0U2621
Z7_PPGAHG80094170602PMB0U26I2

Областен експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 26.04.2022
Последна актуализация: 02.09.2022

Областният експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) се създава със заповед на Областния управител, състои се от председател, секретар и членове. Конкретният състав се определя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон. Председателят на ОЕСУТ може да кани на заседанията и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглеждания проект.

Организацията и дейността на ОЕСУТ се определят с Правила, утвърдени от областния управител. ОЕСУТ подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика за устройство на територията на област Варна.

 

Страницата е в процес на актуализация!