Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJTS4
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJTS7

Областен съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 14.11.2023

С Постановление №100 от 08 юни 2018г.на Министерски съвет, се създава постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образоватлната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в Република България.