Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOLP0
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOLP3

Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 01.09.2022

Областният съвет по условия на труд е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 43, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Председател на съвета е заместник областен управител с ресор заетост и условия на труд.
Съветът подпомага областния управител в осъществяване на координация, консултации,  сътрудничество и съдействие на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Оказва съдействие при необходимост на комитетите и групите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.

Правилник.
Дата на публикуване: 04.05.2022

Заповед за определяне на състава.
Дата на публикуване: 04.05.2022