Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Областен съвет за култура

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

Областен съвет за култура e създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации

  • Съветът изразява становища по предоставените й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на национално, регионално, областно и общинско равнище.
  • Съветът периодично разглежда и анализира състоянието и проблемите на културата на регионално ниво.
  • Предлага мерки за подобряване на координацията между държавната власт, местните администрации, бизнеса и неправителствените организации в областта на културата.
Протокол 1 то 2018г.
Дата на публикуване: 25.05.2022