Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCODS7
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOD25

Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 10.05.2022

Областният съвет за развитие на област Варна е създаден на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.

Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие и регионалната схема за пространствено развитие на областта;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към областния съвет за развитие;
6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
7. съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

Организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област Варна са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Протокол 15 от 2021г.
Дата на публикуване: 20.05.2022