Z6_PPGAHG80094170602PMB0U2QS5
Z7_PPGAHG80094170602PMB0U2Q21

Областен съвет по сигурността

Дата на публикуване: 26.04.2022
Последна актуализация: 12.09.2022

Областния съвет по сигурността е създаден на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 7, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините и Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително- мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

 

 

 

Страницата е в процес на актуализация!