Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6

Регионален съвет за развитие

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения.

Решенията се разпространяват до гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.

 

Страницата е в процес на актуализация!

Протокол №51 от 30.01.2023 г.
Дата на публикуване: 01.02.2023