Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Държавни институции на територията на област Варна

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Териториални звена на централната изпълнителна власт в област Варна

 • Регионална лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда(ИАОС)
 • Регионална служба за растителна защита
 • Териториална дирекция на Национална агенция по приходите(НАП)
 • Регионална дирекция на комисията за защита на потребителите
 • Дирекция „Бюро по труда”
 • Областно пътно управление
 • Служба по геодезия, картография и кадастър
 • Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие”
 • ТЗ на ИА за насърчаване на малки и средни предприятия
 • Сектор „Рибарство и контрол”
 • ТЗ на ИА по лозата и виното
 • РДНСК, Сектор-Варна на РДНСК Североизточен район
 • Регионален инспекторат по образованието(РИО)
 • Агенция по вписвания
 • Регионален център по здравеопазване
 • Дирекция „Регионална служба по заетостта”
 • Регионален отдел на ГД „Мерки и измервателни уреди” към БИМ
 • Отдел „Североизточен район за планиране”
 • ТЗ „Апробация и семеконтрол”(ИАСАС)
 • Регионален център „Рибарство и контрол” – Североизточна България
 • Дирекция „Морска администрация” - Варна
 • Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ”
 • ТД „Държавен архив” - Варна
 • ТЗ „ГРАО” - Варна
 • Териториално статистическо бюро - Варна
 • Регионална здравна инспекция(РЗИ) - Варна
 • ТД „Държавен резерв” - Варна
 • Регионална служба по контролно-техническа инспекция - Варна
 • РИОСВ - Варна
 • Регионална дирекция за социално подпомагане(РДСП) - Варна
 • Регионална дирекция по горите(РДГ)
 • Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) - Варна
 • Басейнова дирекция за черноморски район
 • Дирекция „Инспекция по труда” - Варна