Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 23.08.2022

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), такава по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ от Областна администрация Варна са регламентирани с вътрешни правила, утвърдени със заповед No РД-16-7711-2/15.02.2016г на областния управител на област с административен център гр. Варна.
Съобразно същите, достъпът до обществена информация се предоставя от Областна администрация Варна въз основа на писмено заявление, съобразено с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, или устно запитване, които се приемат от служител в центъра за административно обслужване на ведомството. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път, при условие, че е изпратено на електронната поща на Областна администрация Варна:
e-office@vn.government.bg и съдържа реквизитите, предвидени в ЗДОИ.
Образец на писмено заявление за достъп до обществена информация, който съдържа графи с изискуемите за попълване реквизити, се предлага безплатно на хартиен носител в центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна. Писмените заявления по ЗДОИ се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им. Този срок може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, и с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Когато Областна администрация Варна не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му на компетентния орган, за което заявителят се уведомява писмено. Същият се уведомява по описания ред и когато Областна администрация Варна не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение. Писмените заявления се предават за разглеждане на служителя, определен със заповед на областния управител. В законоустановения срок се изготвя решение за предоставяне на пълен или частичен достъп или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, която е създадена или се съхранява в Областна администрация Варна. Решението се издава, след като е изяснено каква информация се иска да бъде предоставена, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма.
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

  • преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Информацията върху хартиен носител може да се предостави във формат А4 или А3, в зависимост от размера на съответния документ. В електронен вариант информацията се предоставя във формат PDF.
Достъпът до обществена информация се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ плащането на разходите по предоставяне на обществената информация, определени съгласно заповед No ЗМФ-1472/29.11.2011г на министъра на финансите.
Заплащането на дължимите разходи се извършва в центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна с дебитна/кредитна карта, или по банков път. В решението за предоставяне на достъп до поисканата информация се определят мястото и служителят, който ще предостави достъп до нея.
Съгласно заповед на областния управител на област Варна No РД-12-7706- 376/23.11.2012г, изменена със заповед No РД-13-7706-386/14.10.2013г, за служител, който да разглежда заявленията за достъп до обществена информация и да изготвя решенията по чл. 28,
ал. 2 от ЗДОИ, е определен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС” Светослав Василев – сл. тел.052 688 313, раб. време: от понеделник до петък – 8.30 – 17.00ч. Писмените и устни заявления по ЗДОИ се подават в центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна, тел. 052 688 120, в периода 09:00 – 17:00ч от понеделник до петък.