Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E64
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3126

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

Към момента няма случаи на предоставяне на информация повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация.