Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EM5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31S5

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

1. Описание на правомощията на областния управител и данни за вътрешната структура, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация.
2. Кратка биографична информация за областния управител и телефонни номера за връзка с кабинета му и неговите заместници. 
3. Телефонен указател за връзка с ръководните служители в Областна администрация Варна, с посочване на функциите им.
4. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител.
5. Вътрешни правила за осъществяване на достъп до обществена информация.
6. Наименование, адрес, електронна поща, телефон и работно време на деловодството в Областна администрация Варна, отговарящо за приемането на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.
7. Стратегии и планове; характеристики на географската област, включително икономически, културни и инфраструктурни; областна стратегия за развитие на област Варна 2014 – 2020г.
8. Цели, отчети и доклади на Областна администрация Варна, включително информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията.
9. Профил на купувача, информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.
10. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Варна.
11. Уведомления за откриване на производство по издаване на административни актове или удостоверения, засягащи заинтересовани страни.
12. Информация във връзка с провеждане на конкурси за държавни служители в Областна администрация Варна.
13. Информация относно провеждане на търгове и определяне на купувачи и наематели за недвижими имоти. 
14. Харта за правата на потребителя на административни услуги на Областна администрация Варна.
15. Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, годишни отчети за постъпили заявления по ЗДОИ, ред за предоставяне на обществената информация и дължими такси за копия от нея. 
16. Списък на административните услуги, предлагани от Областна администрация Варна, с посочени необходими документи и бланки за подаване.
17. Регистри на имотите държавна собственост, язовирите и военните паметници в областта.
18. Областна транспортна схема.
19. Връзка към портала за отворени данни на Република България.
20. Административен регистър.
21. Регистрационен формуляр за подаване на сигнали и оплаквания.
22. Решения на общинските съвети от област Варна. 
23. Списък на областните съвети и комисии.
24. Портал за директен достъп до електронните страници на общините от област Варна. 
25. Списък на териториалните звена на централната изпълнителна власт в област Варна. 
26. Правно-нормативна рамка. 
27. Портал за обществени консултации. 
28. Портал към Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет.
29. Декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
30. Регистър за съдебни дела, по които страна е областният управител на област Варна или Държавата, представлявана от него.
31. Портал за деловодна справка на потребители на административни услуги.
32. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК - когато адресът на някое от заинтересованите лица в започнало административно производство не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес. 
33. Списък на информационните ресурси, използвани от Областна администрация Варна.