Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Осъществяване на превозите по маршрутните разписания на автобусна линия 409

Дата на публикуване: 22.03.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Осъществяването на превозите по маршрутните разписания на автобусна линия 409, за която линия квоти имат и община Варна, и община Аксаково, е съпроводено с множество проблеми, за преодоляването на които не са взети решения и не е постигнат консенсус между двете общини, през територията на които преминава линия 409.
Въпреки многократните опити на Областна администрация Варна да сближи позициите между двете общини по темата, да съдейства да бъдат направени взаимни компромиси и отстъпки, и да бъдат взети своевременни решения за преодоляване на възникналите проблеми, към този момент не са постигнати договорености чрез взаимни компромиси и отстъпки.
В тази връзка, на 24. 02. 2023г. в заседателната сграда на Областна администрация Варна се състоя заседание на Областната комисия по транспорт, на което съставът на Комисията отправи към присъстващите представители на общините Варна и Аксаково следните предложения:
1. Двете отделни транспортни дружества - „Градски Транспорт” ЕАД и „Ченсфилд – 55“ ЕООД да продължат да извършват превози на пътници по една и съща непроменена МЛ, като дружеството „Ченсфилд – 55“ ЕООД да бъде обозначено с различен номер от 409, за което да бъде организирана и проведена мащабна информационна / разяснителна кампания, с която жителите и посетителите на общините Варна и Аксаково да бъдат информирани / запознати, че двете отделни транспортни дружества ще извършват превози на пътници по една и съща непроменена маршрутна линия, че ще бъдат обозначени с различни номера, и че при обслужването си ще имат различни правила и цени за извършването на услугата превоз на пътници.
2. Маршрутът за придвижване на частния превозвач „Ченсфилд – 55“ ЕООД да започва от посочена от кмета на община Аксаково автоспирка / автогара на територията на град Аксаково до Автогарата на град Варна, а „Градски Транспорт” ЕАД да извършва превози от Автогарата на град Варна до курортен комплекс „Златни пясъци“, във връзка с разпоредбите на чл. 15 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
За съжаление, на заседанието не са постигнати споразумение и / или договорености между общините, предвид което е взето решение да бъде сформирана обща работна група, която в срок от 10.04.2023г. до 10.05.2023г. да проведе работни срещи, на които да подготви проект на решение, което да се подложи на обществено обсъждане.
Във връзка с всичко гореизложено и в качеството ми на областен управител на област с административен център Варна и на Председател на Областната комисия по транспорт, с настоящото съобщение заявявам, че Областна администрация Варна ще продължи да оказва необходимото съдействие за разрешаването на възникналите проблеми при осъществяване на маршрутните разписания по автобусна линия № 409 в границите на предоставените си по закон правомощия, както и ще съблюдава изпълнението на изискванията на нормативната уредба, регулираща осъществяването на обществен превоз на пътници от областната транспортна схема.


С уважение,         
                                                                 
МАРИО СМЪРКОВ    / П /
Областен управител на област с
административен център Варна