Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Заповед № РД-23-7706-12/23.01.2023 г. за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен план – план за застрояване за смяна на предназначението на земеделска земя във връзка с инвестиционно намерение за изграждането на вятърен парк „Добротич Уинд“

Дата на публикуване: 30.01.2023
Последна актуализация: 30.01.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РД-23-7706-12/23.01.2023 г. за одобряване задание за проектиране и разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен план – план за застрояване за смяна на предназначението на земеделска земя във връзка с инвестиционно намерение за изграждането на вятърен парк „Добротич Уинд“ ведно с техническата инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия в обхват следните поземлени имоти с идентификатори: 
Община Вълчи дол:
•    землището на с. Добротич: 21717.15.17; 21717.22.6; 21717.38.8; 21717.59.2;  21717.59.3; 21717.22.11; 21717.22.12; 21717.59.12; 21717.59.13; 21717.59.14;  21717.59.15; 21717.59.29; 21717.59.64; 21717.59.65; 21717.59.31; 21717.59.32;  21717.59.33; 21717.59.34; 
•    землището на с. Есеница: 27629.13.23; 27629.15.15; 27629.21.33; 27629.40.24; 27629.34.53; 27629.44.35; 27629.44.36; 
•    землището на с. Изворник:  32442.25.85; 32442.18.16; 32442.28.52; 32442.24.37; 32442.30.20; 32442.32.11; 
•    землището на с. Искър: 32860.33.24; 32860.34.46; 32860.29.8; 32860.28.2; 32860.33.10; 32860.40.13; 32860.36.18; 32860.42.13; 32860.44.12; 32860.38.54; 32860.22.2; 
•    землището на с. Калоян: 35506.4.72; 35506.2.14 35506.9.9; 35506.6.45; 35506.15.35; 35506.19.5; 35506.18.44;
•    землището на с. Михалич: 48524.11.14; 48524.19.13; 48524.22.49; 48524.28.4; 48524.26.16; 48524.44.13; 
Община Ветрино:
•    землището на с. Средно село: 68480.14.5; 68480.3.14; 68480.18.145.
•    землището на с. Момчилово: 49000.31.16; 49000.3.98, 49000.18.36;  49000.15.28;  49000.2.39.    

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.“