Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Издадено разрешение за строеж № 116/24.08.2023 г. за обект: „Преустройство на Приемо-предавателна станция VAR 0011.А007 „Boing“

Дата на публикуване: 08.09.2023
Последна актуализация: 08.09.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 116/24.08.2023 г. за обект: „Преустройство на Приемо-предавателна станция VAR 0011.А007 „Boing“ с честотен обхват 900/1800/2100/2600 MHz“, разположен върху сграда с идентификатор 00182.307.41.4 по КККР на община Аксаково (терасата на втори етаж и покрива на съществуващия пътнически Терминал 1 на летище Варна) в УПИ IV -18,41, кв. 4 по плана на летище Варна. 
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“