Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Уведомление на основание на чл.18a, ал.9 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам "АУТОЕЛИТ" ЕООД

Дата на публикуване: 23.01.2024
Последна актуализация: 23.01.2024

Уведомление на основание на чл.18a, ал.9 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам "АУТОЕЛИТ" ЕООД може да получите адресирано до Вас писмо с изх.№ УИ-19-7704-18(11) от 15.12.2023г. от деловодството на Областна администрация Варна.