Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Уведомление на основание на чл.18a, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Росен Кръстев Марангозов

Дата на публикуване: 25.10.2023
Последна актуализация: 30.10.2023

№ РД-22-7400-8(7)/24.10.2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомявам Росен Кръстев Марангозов, председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по ветроходство“, с ЕИК 121191677, със седалище и адрес на управление на сдружението в област София, община Столична, град София, п. код 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 75, че в административната сграда на Областна администрация Варна, находяща се в град Варна, ул. „Преслав“ № 26, етаж 1, са оставени документи, които следва да Ви бъдат връчени.
Можете да получите адресираните до Вас документи от деловодството на Областна администрация Варна на посочения по-горе адрес всеки делничен ден в часовете от 09,00 часа до 17,30 часа в едноседмичен срок, считано от 25.10.2023 г.
Документите се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването им от деловодството на Областна администрация Варна, независимо от това дали ще се яви лице да ги получи.
Получаването на документите може да стане само лично от Вас или от изрично упълномощено с нотариално удостоверено пълномощно лице. Лицето, получаващо документите следва да представи лична карта, съответно и пълномощното, когато документите се получават от упълномощено лице.
В случай, че получател е юридическо лице, получаването на документите може да стане само лично от представляващите го по закон лица, съответно от изрично упълномощено от тях с нотариално удостоверено пълномощно лице. В този случай получателят на документите освен лична карта, съответно и пълномощното, когато документите се получават от упълномощено лице, следва да представи и удостоверение за актуална съдебна регистрация, когато юридическото лице има такава.
На основание на чл. 18a, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления и в Интернет страницата на Областна администрация Варна.
Уведомлението се състави в три оригинала и се копира в един екземпляр. Единият оригинал е за таблото за обявления на Областна администрация Варна; един е за прилагането му към преписка с № РД-22-7400-8/29.12.2022 г., послужила за изготвянето на уведомлението и един – за деловодството на Областна администрация Варна за сведение и изпълнение. Копие на уведомлението да се постави в Интернет страницата на Областна администрация Варна.

АНДРИЯНА АНДРЕЕВА   /  П  /
Областен управител на област 
с административен център Варна