Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Със Заповед № РД-23-7706-122/19.09.2023 г., на областния управител на област Варна е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива...

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 26.09.2023

„Със Заповед № РД-23-7706-122/19.09.2023 г., на областния управител на област Варна е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление“, летище Варна.   КПИИ да съдържа следните самостоятелни съставни части:
• Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) на УПИ І-12,28 и УПИ ІІ-28,  кв. 1, и улична регулация от о.т.44 до о.т.46 и от о.т.49 до о.т.51 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014 г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016 г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна /представляващи имоти с идентификатори 00182.307.29, 00182.307.30 и 00182.307.37 по КККР на община Аксаково/.
•    Инвестиционен проект за обект: „Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление“.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд – Варна, чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок от съобщаването й.“