Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Проекти за обществено обсъждане

Дата на публикуване: 12.10.2023
Последна актуализация: 12.10.2023

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.
В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание  за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата). 
Цялото съдържание на Анализа и на Картата ще намерите в прикачените файлове в рубриката ОБЯВИ на интернет страницата на Областна администрация – Варна: www.varnaregion.egov.bg
Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат до 9.11.2023 г. на електронна поща на Областна администрация – Варна:  e-office@vn.government.bg

Анализ на потребностите
Дата на публикуване: 12.10.2023