Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж 111/13.01.2023 г. за обект: „„Реконструкция на ВЛ 110kV "Орляк" от п/ст "Добруджа" до п/ст "Вълчи дол"...

Дата на публикуване: 26.01.2023
Последна актуализация: 26.01.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж 111/13.01.2023 г. за обект: „„Реконструкция на ВЛ 110kV "Орляк" от п/ст "Добруджа" до п/ст "Вълчи дол" с подобект: Реконструкция на ВЛ 110kV "Мистрал"  в участъка от ст.№ 38 до ст.№ 39“, на територията на област Варна: землището на гр. Суворово, община Суворово; землищата на с. Щипско и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, издадено от Областния управител на област с административен център Варна.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“