Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление за издадено Разрешение за строеж №117/11.12.2023г.

Дата на публикуване: 05.01.2024
Последна актуализация: 05.01.2024

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 117/11.12.2023 г. за обект: „Подземно електрозахранване на надземен захранващ блок /GPU/ за въздухоплавателни средства на перона на летище Варна (етап 1, етап 2, етап 3, етап 4, етап 5, етап 6, с възможност за поетапно въвеждане в експлоатация) в УПИ I, кв. 7, по плана на летище Варна“:
Етап I – Захранване на ново табло РТНН13 и изграждане на подземно захранване на ново GPU 6 и на местостоянка 6;
Етап II – Захранване на ново табло РТНН14 и изграждане на подземно захранване на ново GPU 9 и на местостоянка 9; 
Етап III – Захранване на ново GPU7  и изграждане на подземно захранване на местостоянка 7;
Етап IV – Захранване на ново GPU10  и изграждане на подземно захранване на местостоянка 10;
Eтап V – Захранване на ново GPU5  и изграждане на подземно захранване на местостоянка 5;
Eтап VI – Захранване на ново GPU8  и изграждане на подземно захранване на местостоянка 8.
Строежът е разположен  в УПИ I, кв. 7 по плана на летище Варна, поземлен имот с идентификатор 00182.307.28 по КККР на община Аксаково, област Варна;
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез областния управител на област с административен център Варна.