Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление за спешна мярка

Дата на публикуване: 27.10.2022
Последна актуализация: 27.10.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
МАРИО СМЪРКОВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД- 22 - 7710 - 6 / 25.10.2022 г.
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета
                                                     РЕШИХ:
1. Разрешавам на кмета на Община Аврен да възложи пряко автобусните превози по следните автобусни линии: с. Близнаци – гр. Варна – с. Близнаци и гр. Варна – с. Близнаци –  гр. Варна, съгласно предвижданията на транспортната схема от квотата и в частта на Община Аврен.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 12 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Аврен, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.