Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж № 113 от 30.05.2023 г.

Дата на публикуване: 06.06.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 от ЗУТ,  съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 113 от 30.05.2023 г. за обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“ на територията на област Варна: землището на с. Житница, община Провадия и землището на с. Падина, община Девня, при условията на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК)
Предварителното изпълнение подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез областния управител на област Варна в 3-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна“.