Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление за издадено Разрешение за строеж №114/23.06.2023г.

Дата на публикуване: 30.06.2023
Последна актуализация: 30.06.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 114/23.06.2023 г. за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV ''Галатея'' от п/ст  „Лазур“ до п/ст  „Старо Оряхово“, разположен на територията на област Варна: землището на гр. Варна, община Варна; землищата на с. Приселци, с. Близнаци и с. Равна Гора, община Аврен; землището на  с. Старо Оряхово, община Долни чифлик.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване заинтересованите лица пред Административен съд – Варна в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.“