Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Писмо с изх.н.РД-10-9400-909/9/ от 22.02.2023г.

Дата на публикуване: 21.03.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Уведомително писмо по молба с вх.№РД-10-9400-909/8/ от 07.11.2014г. за това, че е в проведено заседание на 15.02.2023г. комисия по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ с разгледала постъпилата молба, ведно с приложен проект за ПНИ, като се е произнесла по същата с решение ...

Писмо с изх.№РД-10-9400-909/9/ от 22.02.2023г.
Дата на публикуване: 21.03.2023