Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление за издадена Заповед №РД-23-7706-182 от 15.12.2023г.

Дата на публикуване: 18.12.2023
Последна актуализация: 18.12.2023

„Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РД-23-7706-182/15.12.2023 г. за одобряване задание за проектиране и е разрешено изработване на Проект на подробен устройствен план – план за застрояване за смяна предназначението на 22 /двадесет и два/ имота, необходими за изграждането на 12 /дванадесет/ вятърни генератора, във връзка с инвестиционно намерение за изграждането на Вятърен парк „Добротич Уинд“, ведно с техническата инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия, в обхват следните поземлени имоти с идентификатори:
Община Вълчи дол, землището на с. Добротич:
21717.11.32; 21717.11.33; 21717.17.43; 21717.42.37; 21717.42.38; 21717.45.47; 21717.54.43; 21717.54.44; 21717.60.53; 21717.60.54; 21717.58.32; 21717.58.33; 21717.62.47; 21717.62.48; 21717.17.46; 21717.17.47; 21717.53.56; 21717.53.57; 21717.13.32; 21717.13.33; 21717.37.19; 21717.37.20.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.“