Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед №РД-23-7706-82 от 09.06.2023г.

Дата на публикуване: 16.06.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Заповед №РД-23-7706-82 от 09.06.2023г. - Обявяване за непроведен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-23-7714-2/12.04.2023г. за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 10135.2559.246