Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.02.2023

Изх.№  РД-23-3700-4/1/02.02.2023 г.

ДО 
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 
В 48-мо НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО 
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Решение № 1584-НС/02.02.2023г. на Централна избирателна комисия са определени условията и реда за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.
На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, на 04 февруари 2023 г. (събота) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна за насрочените на 2 април 2023 г. Избори за Народно събрание.
Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.
Съгласно чл. 61, ал. 7, в случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 60, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение № 1584-НС/02.02.2023г. на Централната избирателна комисия.
При провеждане на консултациите парламентарно представените партии и коалиции представят пред областния управител предложения съгласно разпределението на местата им в РИК, придружени с изискуемите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи и документи за установяване на съответствието на кандидатите с изискванията по чл. 65 от Изборния кодекс, както следва:
1.    Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
2.    Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите-31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3.    Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4.    Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
5.    Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
6.    Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1584-НС/02.02.2023г. на ЦИК).
Документите, посочени по-горе, с изключение на т. 4 се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.
Съставът на РИК – Варна е със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар е както следва:
- за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 5 членове; 
- за коалиция „Продължаваме промяната“ – 4 членове
- за партия „ДПС” – 2 членове; 
 -за партия „Възраждане“ – 2 член;
 -за коалиция „БСП за България” – 2 членове; 
 -за коалиция „Демократична България – Обединение“ – 1 член; 
 -за партия „Български възход– 1 член;

С уважение,
МАРИО СМЪРКОВ         / П /
Областен управител на
област с административен център Варна
 

Решение 1584-НС на Централната избирателна комисия