Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3EB1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.09.2022

Често задавани въпроси, свързани с дейността на

Областна администрация Варна

1. Подлежат ли актовете на областния управител на оспорване по административен ред?

Отговор: Не, съгласно чл. 82, ал. 1, т. 5 от АПК. Актовете на областния управител на област Варна могат да бъдат обжалвани пред Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

2. Кога е налице мълчалив отказ и как мога да се защитя срещу такъв?

Отговор: Мълчалив отказ е налице, когато административният орган не се е произнесъл в законоустановения срок по Ваше искане / заявление. Мълчаливият отказ може да се оспори пред съда в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 

3. Пред кой съд може да се обжалва заповед на областния управител на област Варна за одобряване на План на новообразуваните имоти?

Отговор: Индивидуалните административни актове на областния управител по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Решенията на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд.

 

4. Към кого трябва да се обърнем при трудови спорове?

Отговор: Към Дирекция „Инспекция по труда” Варна.

 

5. Мога ли да получа заверени копия от документи със заявление за достъп до обществена информация?

Отговор: Не. Издаването на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“, е административна услуга, която не се осъществява по реда на ЗДОИ. В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Варна можете да получите информация и бланка на заявление.

 

6. Как мога да се срещна с областния управител?

Отговор: Със записване всеки втори понеделник от месеца от 09:00 до 12:00ч в Центъра за административно обслужване. Приемният ден на областния управител е всеки втори четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00ч.

 

7. Какви документи заверява с Апостил Областна администрация Варна?

Отговор: Областна администрация Варна заверява с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.

 

8. Може ли областният управител да решава спорове за собственост по административен ред?

Отговор: Не. Споровете за собственост се решават от компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.