Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 05.04.2022

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Областна администрация Варна длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: телефон: 052 688 321; 0882 333093, електронен адрес за кореспонденция: gdpr@vn.government.bg За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
- изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Областна администрация Варна, гр. Варна 9000, ул.„Преслав“ № 26;
- подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Областна администрация Варна, гр. Варна 9000, ул. „Преслав“ № 26
- изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: gdpr@vn.government.bg
Като администратор на лични данни, Областна администрация Варна прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото съобщение предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Информационен бюлетин /pdf/
Дата на публикуване: 05.04.2022