Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Съгласно Закона за водите, асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху ВиК оператора.
Асоциацията е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областната администрация Варна. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

  • устойчиво използване на водите и опазването им;
  • съхраняване, развитие и модернизиране на ВиК системите и съоръженията;
  • осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги.


На 09.05.2016г. се състоя подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.