Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 26.01.2024

Огнян Рачев

   Огнян Рачев

 телефон - 052 / 688 221; факс - 052 / 600 953

 e-mail: o.rachev@vn.government.bg

 

 приемни дни: всеки трети четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

 записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч. в центъра за административно обслужване на   адрес - гр.Варна, ул. Преслав №26 /партерен етаж/, тел. 052 688 120, е-поща e-office@vn.government.bg

Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

  -  административно- правно обслужване;

  -  административен контрол;

  -  дейности по защита на населението при бедствия и аварии, сигурност и опазване на обществения ред, опазване на културните и материални цценности, околна среда и води;

  -  регионално развитие;

  -  транспорт и устройство на територията.

 

 

функции:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

Политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

 

Изабела Иванова

     Изабела Иванова

 телефон - 052 / 688 224; факс - 052 / 600 953

 e-mail: i.ivanova@vn.government.bg

 

 приемни дни: всеки първи четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

 записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч. в центъра за административно обслужване на   адрес - гр.Варна, ул. Преслав №26 /партерен етаж/, тел. 052 688 120, е-поща e-office@vn.government.bg

Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

   - финанси и управление на собствеността;

   - държавна собственост;

   - международни контакти и дейности, култура, образование, младежки дейности и спорт, социални  дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси;

   - туризъм;

   - здравеопазване.

 функции:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

Политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.